อินเวอร์เตอร์-jaden
อินเวอร์เตอร์-jaden
inverter-jaden


อินเวอร์เตอร์ JADEN ( INVERTER JADEN ) เข้าร่วมโครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติเรื่อง การออกแบบและติดตั้งชุดควบคุมสำหรับระบบอัตโนมัติ
( THE DESIGN AND INSTALLATION OF CONTROL SYSTEM FOR AUTOMATION )


วันที่เริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  วันที่จบโครงการวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กับทาง สถาบันไทย - เยอรมัน จัดทำขึ้นนี้
จะช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยเกิดการพัฒนาทั้งด้านการสร้างและการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ มาช่วยในการผลิต
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอัตโนมัติและสามารถออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ชุดควบคุมสำหรับระบบ
อัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง
สนใจติดต่อ 02-895-8578 , 02-895-8598 ฝ่ายช่างเทคนิค 097-138-2737
Email : jadenthailand@gmail.comCopyright 2015  jadenthailand. All Rights Reserved.